Musí se obce postarat o opuštěná zvířata?

Sdílíme jeden z nejlepších článků na toto téma (zdroj: https://frankbold.org)

Zákon neříká, jak přesně se má obec o zvířata postarat. Správnost postupu může případně prověřit Ministerstvo vnitra nebo Krajská veterinární správa. Vypouštění koček zpět na ulici je sporné, nejspíš ale obce zákon neporušují. Utratit zvířata však obce nesmějí. Ověřit si, jak obec s kočkami nakládá, můžete prostřednictvím žádosti o informace.

Obec se o nalezené zvíře musí postarat

Pokud odevzdáte obci nalezené zvíře, musí se o něj postarat (1). V praxi se tak většinou děje umístěním zvířete do útulku, který může obec zřídit v rámci výkonu své samostatné působnosti (2). Ze zákona však nevyplývá obci povinnost zřídit útulek, může se tak o zvíře postarat jakýmkoli způsobem. Pokud máte za to, že se obec nestará o nalezená zvířata řádně (dostatečně), můžete podat Ministerstvu vnitra nebo Krajské veterinární správě podnět k provedení kontroly (3).

Kastraci lze provést u opuštěných zvířat, vypuštění na ulici je sporné

Obec se stává vlastníkem zvířete opuštěného – tedy takového zvířete, které dosavadní vlastník nepochybně opustil, například přivázáním k plotu útulku. V takovém případě může obec rozhodnout o provedení nezbytného lékařského zákroku (např. kastrace) Od opuštěného zvířete je třeba odlišit zvíře ztracené, tedy takové zvíře, které se majiteli pouze zaběhlo. V takovém případě vlastnické právo majitele ke zvířeti nadále trvá a obec se stává pouze jeho opatrovníkem do doby, než se majitel o zvíře přihlásí. Pokud se majitel nepřihlásí ve lhůtě čtyř měsíců od chvíle, kdy obec svěřila zvíře do péče osoby provozující útulek, může tato osoba se zvířetem volně nakládat (tedy i provést kastraci) (4). V praxi bude nejčastěji nastávat situace, kdy si obec nebude jistá, zda majitel zvíře skutečně opustil, nebo pouze ztratil. V takovém případě se uplatní právní domněnka, že jde o zvíře ztracené, jehož dosavadní majitel si chce vlastnické právo podržet (5). Okamžitá kastrace proto není v souladu se zákonem.

Obec nesmí zvíře utratit

Usmrtit zvíře je možné jen z důvodů, které zákon výslovně uvádí (nevyléčitelná nemoc, vrozená vada, stáří, ohrožení člověka) (6). Na to, jak obec se zvířaty nakládá, se můžete zeptat prostřednictvím žádosti o informace. Pokud zjistíte, že dochází k utrácení zvířat, můžete podat podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten může obci uložit pokutu až do výše 500 000 Kč (7).

https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-a-kraje/dotaz/musi-se-obce-postarat-o-opustena-zvirata

Napsat komentář

Vaš emailová adresa nebude zveřejněna.